Вебмастер / PHP / PHP5 A >> GETTYPE և SETTYPE

GETTYPE և SETTYPE


Ключевые слова
PHP5  settype()  gettype()  Փոփոխականներ  Webmaster  Developer  ՊՀՊ5  Մարտիրոսյան Հովհաննես  տվյալների տիպեր  BOOLEAN  INTEGER  FLOAT  REAL  DOUBLE  STRING  ARRAY  NULL  TRUE  FALSE   

Автор: Մարտիրոսյան Հովհաննես Просмотров 2741
Опубликовано: 2012-12-12 19:51:39

GETTYPE

gettype() ֆունկցիան վերադարձնում է փոփոխականի տիպը։ Այն var_dump()-ի նման միանգամից չի տպում էկրանին, այլ միայն ստանում է աժեք, որը կարելի է ECHO-ի կամ PRINT-ի օգնությամբ էկրանին արտածել։ Ֆունկցիային տալիս ենք փոփոխական, որպես արգումենտ։
gettype(փոփոխական) - gettype($a)

<?php 
$a = 234.56;
echo gettype($a);	// double
$a = 234;
echo gettype($a);	// integer
$a = "true";
echo gettype($a);	// string
$a = true;
echo gettype($a);	// boolean
$a = array("w", "A", "Z");
echo gettype($a); // array
unset($a); // Ոչնչացնում ենք $a-ն
echo gettype($a); // NULL
$a = NULL;
echo gettype($a); // NULL
?>

SETTYPE

settype() ֆունկցիան փոփոխականին տալիս է տիպ։ Փակագծերի մեջ ֆունկցիային տալիս ենք երկու արգումենտ
Ա - փոփոխականին
Բ - տիպը
settype( փոփոխական, "տիպ") - settype( $A, "array")

<?php 
$a = 234.9;
settype($a, "integer");
var_dump($a); // int(234)
settype($a, "string");
var_dump($a); // string(3) "234"
settype($a, "array");
var_dump($a);// array(1) {  [0]=>  string(3) "234"}
settype($a, "bool");
var_dump($a); // bool(true)
settype($a, "NULL");
var_dump($a); // NULL
settype($a, "float");
var_dump($a); // float(0)
?>

<?php 
# gettype ֆունկցիայի արդյունքը
# տալիս ենք settype ֆունկցիային
$a = 'Marmara'; //string
$b = 235; // integer
settype($b, gettype($a) );
var_dump($b); // string(3) "235"
#############
#############
$a = true;
$b = 235.09; // float
settype($b, gettype($a) );
var_dump($b); // bool(true)
// քանի, որ  $b-ի արժեքը 0 չէ այն
// ընդունեց բուլյան true արժեքը
#######
$string = "false";
settype($string, 'boolean');
var_dump($string); // bool(true)
// քանի, որ  $string-ի արժեքը դատարկ տող  չէ այն
// ընդունեց բուլյան true արժեքը
$string = '0';
settype($string, 'boolean');
var_dump($string); // bool(false)
// քանի, որ  $string-ի արժեքը 0 տողն է այն
// ընդունեց բուլյան false արժեքը
?>
Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Infringement Search Tool