Вебмастер / PHP / PHP5 A >> Տողերի միավորում

Տողերի միավորում


Ключевые слова
PHP5  Փոփոխականնեեր  Webmaster  Developer  ՊՀՊ5  Մարտիրոսյան Հովհաննես  script սկրիպտ  տողեր  տեքստային ինֆորմացիա  կոնկատենացիա  կոնկատենացիայի օպերատոր  տողերի միավորում   

Автор: Մարտիրոսյան Հովհաննես Просмотров 2401
Опубликовано: 2012-12-05 18:25:27

ECHO օպերատորի և ստորակետի միջոցով մենք միանգամից կարողանում ենք արտածել մեկից ավելի տողեր. իրականում այդ տողերը չեն միավորվում, այլ պարզապես, միասին էին արտածվում։

<?php
$a = 'Հայաստանի ';
$b = 'Հանրապետություն';
echo $a,$b;
# Էկրանին կտպի Հայաստանի Հանրապետություն
?>

<?php
$a = 'Հայաստանի ';
$b = ' Հանրապետության ';
echo 'Ես ', $a,$b,'քաղաքացի եմ։';
# Էկրանին կտպի Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ։
?>

կոնկատենացիա (.)

Շատ հաճախ կարիք առաջանում տարբեր տողեր և տողային փոփոխականներ միավորել մեկ փոփոխականի մեջ։ Դրա համար օգտվում ենք կոնկատենացիայի օպերատորից, որը կետի նշանն է։ Պարզ լեզվով ասած տողերը միավորվում են կետանշանի օգնությամբ։


<?php
$a = 'Barev';
$b = ' Armen ';
$c = $a.$b;
$d = $b.$a;
echo $c;  //Էկրանին կտպի Barev Armen
echo $d;  //Էկրանին կտպի Armen Barev
?>

<?php
$a = 'Armen';
echo 'Hello'.$Armen;
//Էկրանին կտպի Barev Armen
//Էկրանին կտպի Armen Barev
?>

<?php
$a = 'Armen';
echo 'Hello '.$a;
//Էկրանին կտպի Hello Armen
echo 'Hello ',$a;
// Այս տարբերակն ավելի ընդունելի է, քանի-որ
//PHP մշակիչը անիմաստ տեղը չի միավորի տողերը,
//իսկ տողերի միավորման համար նա ռեսուրսներ է ծախսում
?>

Հաճախ կարիք է լինում մեկ փոփոխականի տակ միավորել բազում տողեր։ Կան կարճ և երկար տարբերակներ։
Սկսեն'ք երկար տարբերակից, որը սկսնակների համար դյուրըմռնելի է։


<?php
$a = 'Իմ ';
print $a;//Էկրանին կտպի Իմ 
$a = $a.' անունը ';
print $a;//Էկրանին կտպի Իմ անունը
$a = $a.' Պետրոս  ';
print $a;//Էկրանին կտպի Իմ անունը Պետրոս 
$a = $a.' է։ ';
print $a;//Էկրանին կտպի Իմ անունը Պետրոս է։
?>

<?php
$a = 'Իմ ';
$a = $a.' ազգանունը ';
$a = $a.' Պետրոսյան';
$a = $a.' է։ ';
print $a;// Իմ  ազգանունը  Պետրոսյան է։ 
?>

կոնկատենացիա (.=)

Կարճ գրառման համար պետք է օգտվել կոնկատենացիայի վերագրման օպերատորից (.=)


<?php
$a = 'Իմ ';
$a .= ' ազգանունը ';
$a .= ' Պետրոսյան';
$a .= ' է։ ';
print $a;// Իմ  ազգանունը  Պետրոսյան է։ 
?>
Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Infringement Search Tool